{"net":false,"calculated":false,"subTotal":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":0,"formattedValue":"$0.00"},"totalPrice":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":0,"formattedValue":"$0.00"},"totalItems":0,"totalUnitCount":0}
{"summary":"","productType":"BEDDING","logos":[],"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"}},"productContentPanelUids":[],"variants":[{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158160000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMDIvaDJhLzg4NDAzOTkxMjY1NTguanBnfDNlODFlNzJiNmY3ZjhmMTNlYmMzNTQ3NmY1NjllYWQ3ZWNhMmU0NzhkMmY5OGUxOGRkZDRiMDYyZWYwNTQ5ZmQ"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMDAvaDRhLzg4NDA0MDI0Njg4OTQuanBnfDk3MjYyNDc0ZGY0ZmQxZGEyNjhlMjY2YTUwMGQwMjkxMDBjZjkxOTkyNWQzMTRjMzdhNDY3MTE2NzcyNDc0MjE"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"maxPrice":139.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423845","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423845"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":139.99,"swatchUrl":{"Denim Blue":"https://www.sleepnumber.com/assets/img/swatches/CVT_DNM.jpg"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"King","option2":"Denim Blue","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423845","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":139.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151016,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMDIvaDJhLzg4NDAzOTkxMjY1NTguanBnfDNlODFlNzJiNmY3ZjhmMTNlYmMzNTQ3NmY1NjllYWQ3ZWNhMmU0NzhkMmY5OGUxOGRkZDRiMDYyZWYwNTQ5ZmQ"}],"zoomImages":[],"minPrice":139.99},{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158220000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMmQvaGFkLzg4NDA0MDAyMDc5MDIuanBnfGY5MGFlN2YyODMyZTljNDU0M2E1ZTFlMzRmMTQxMDVjN2Q0ZGIyZTE2MTg0NjRiOGFhMTdjZTkxMDBlMTYwN2Q"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNjgvaDUyLzg4NDA0MDE1MTg2MjIuanBnfDc5YWFjZjBjYjk5OGZjZjBiOTM0MmIwZjQ4OWU2YjI3ZmQyYzlmMzU1YmVlMTA0MDAxMjUyYmY1M2I5YmFmZGE"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"maxPrice":119.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423846","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423846"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":119.99,"swatchUrl":{"Denim Blue":"https://www.sleepnumber.com/assets/img/swatches/CVT_DNM.jpg"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"Queen","option2":"Denim Blue","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423846","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":119.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151029,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMmQvaGFkLzg4NDA0MDAyMDc5MDIuanBnfGY5MGFlN2YyODMyZTljNDU0M2E1ZTFlMzRmMTQxMDVjN2Q0ZGIyZTE2MTg0NjRiOGFhMTdjZTkxMDBlMTYwN2Q"}],"zoomImages":[],"minPrice":119.99},{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158220000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oOWIvaGI5Lzg4NDAzOTk1ODUzMTAuanBnfDA4YzM4NjY3MjAzMzA2MDE1ZDc1M2Y0NmYwNmYyYzdiYWQ5NmU3ZDg2OGQ0YTFkMjc3YjFlMmYyMDcxMmQzN2M"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMzkvaGIyLzg4NDA0MDE2ODI0NjIuanBnfDdkYWNjNzM1OGFhM2I5YTU3MjI1YmE5ODZmYTVmOGFlZmE0ZDEwOGM5OGMwODY5Y2VlOTUzNzBkZWQ1OGI4YzY"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"maxPrice":139.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423847","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423847"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":139.99,"swatchUrl":{"Light Gray":"https://www.sleepnumber.com/assets/img/swatches/CVT_GRY.jpg"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"King","option2":"Light Gray","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423847","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":139.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151043,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oOWIvaGI5Lzg4NDAzOTk1ODUzMTAuanBnfDA4YzM4NjY3MjAzMzA2MDE1ZDc1M2Y0NmYwNmYyYzdiYWQ5NmU3ZDg2OGQ0YTFkMjc3YjFlMmYyMDcxMmQzN2M"}],"zoomImages":[],"minPrice":139.99},{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158220000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oY2QvaDc1Lzg4NDA0MDA5Mjg3OTguanBnfDIyNzBmMDdiNTdhZDJhZjJkMDIwMDliMWY0MDRiNzlmM2MyYTllMGFlMTFlOTQ2OTMzMDlkNmQ1NmE3NjM4NTQ"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oYzAvaDc2Lzg4NDA0MDIyMzk1MTguanBnfDA1NTg2MGU5NmM4MmIyMDAxZWNhNTEwMzZjNjAwNDAzMDFmMTU0MTJkNDAzYTU3NTgyNWQ1ZDQ4OTMzN2RlNGY"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"maxPrice":119.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423848","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423848"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":119.99,"swatchUrl":{"Light Gray":"https://www.sleepnumber.com/assets/img/swatches/CVT_GRY.jpg"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"Queen","option2":"Light Gray","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423848","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":119.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151056,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oY2QvaDc1Lzg4NDA0MDA5Mjg3OTguanBnfDIyNzBmMDdiNTdhZDJhZjJkMDIwMDliMWY0MDRiNzlmM2MyYTllMGFlMTFlOTQ2OTMzMDlkNmQ1NmE3NjM4NTQ"}],"zoomImages":[],"minPrice":119.99},{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158220000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNTcvaGJlLzg4NDA0MDA0NzAwNDYuanBnfDdkODQ1NGM5MTVlYzMwODdhODVjZjliYmRmMmI5ZTRiNTcxM2IxOGNkZmNmZjFiYTBmNmM1YzU1NjNkMGRkMWQ"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEwNnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNWIvaGY0Lzg4NDA0MDE0ODU4NTQuanBnfDJlZmIyNjhjZDRiM2E3ZDRkYzVmY2NmODcyMDU3ZmJlZDVjYjE4NDk0MWIxYzI5YjMyZDFhZTc2NTY1ODlmYWE"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"maxPrice":139.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423849","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423849"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":139.99,"swatchUrl":{"White":"/_ui/desktop/common/images/swatch/White.png"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"King","option2":"White","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423849","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":139.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151069,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNTcvaGJlLzg4NDA0MDA0NzAwNDYuanBnfDdkODQ1NGM5MTVlYzMwODdhODVjZjliYmRmMmI5ZTRiNTcxM2IxOGNkZmNmZjFiYTBmNmM1YzU1NjNkMGRkMWQ"}],"zoomImages":[],"minPrice":139.99},{"productType":"BEDDING","logos":[],"productContentPanelUids":[],"variants":[],"onlineDate":1470158280000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzgvaDI3Lzg4NDA0MDA3OTc3MjYuanBnfGNkMmI0NzQwNGIxMjIzNDMyMzAxMjdlNWY3ZWFjNmI1NDIzYmNkZTE4YTljMDc0ZWIxYzJiNWRlZDRmNmQ2MmQ"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzEwNnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNGQvaGVkLzg4NDA0MDI2OTgyNzAuanBnfDMxYmY1NjgwYTBiMmY2NDM1NzIxNGQzMDk2MmMyNWU2ZGY2Y2VlMTIxY2EzZmNmN2RkNTEwNWVkM2I2NzE2YTM"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"maxPrice":119.99,"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[{"selected":{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423850","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423850"},"variantType":"DualAttributeVariantProduct"}],"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":119.99,"swatchUrl":{"White":"/_ui/desktop/common/images/swatch/White.png"},"baseProductCode":"cotton-coverlet","configurable":false,"offlineDate":4079480400000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","option1":"Queen","option2":"White","optional2":"COLOR","productComponentType":"NA","code":"423850","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":119.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"modificationTime":1490544151082,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzgvaDI3Lzg4NDA0MDA3OTc3MjYuanBnfGNkMmI0NzQwNGIxMjIzNDMyMzAxMjdlNWY3ZWFjNmI1NDIzYmNkZTE4YTljMDc0ZWIxYzJiNWRlZDRmNmQ2MmQ"}],"zoomImages":[],"minPrice":119.99}],"giftGuideLongDescription":"Soft, crinkled cotton is box stitched for lightweight, year-round warmth. Matching shams included.","onlineDate":1469336400000,"quizActive":false,"zeppelinCompatible":false,"homeDeliveryIndicator":false,"normals":[{"format":"665Wx585H","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNWEvaDQzLzg4NDEzMTQ0Njc4NzAuanBnfGRkN2I0NzAzZWUzMGIxMzlkMDNkM2ViY2MxMWQ4NWYzNzU4Y2VlMTQ4Y2I2ZDcwMjhjOTdmNDJkYmU0MzEzNWI"},{"format":"Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM4OHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oZWYvaDgwLzg4NDEzMTY2NjMzMjYuanBnfGJlMmMxNTg2OTE1ZmRhYjJiNDJlNzVkNDJhNGQzODkwZGEwMTNmZDhmYjgyZDczNzM4ZjYxYTMzMGI4ZjgwOGM"},{"format":"GG-Mobile","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGJmL2hmMi84ODQxMzIyMjMzODg2LmpwZ3w1ZTVkZDE2ZWU5NzdhYTYyYzk1ZDkwMzE1MTg1ZDRhYTAyZDM2Yjc5NDk5ZTQyZTY1ZDJlYmI2ODgxZGNhMjc5"},{"format":"GG-Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMDEvaDhkLzg4NDEzMjEwNTQyMzguanBnfDIyNmIwNDA5ZGQ0NTIzYmQxM2M4YTI1NGMxYzUzNmViODEwOGVhNmQwMmI5YjRlNDQzZjRjNGEzNDZiNDUwOTM"},{"format":"GG-Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjkwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGIwL2g0MS84ODQxMzIxMzE2MzgyLmpwZ3w4NzRlNmY3YTJjMDAzYTg0MmJkMmQzYWUxZmJhYzZlZDM4N2UyODJiMDMzMTEyMWVkNzQ0NDJmYjk2OGVhZjQx"},{"format":"GG-UPT","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjkwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGY0L2gxMC84ODQxMzIzODA2NzUwLmpwZ3wxN2UzZjFhNzQxOWQwNDU1YWM4NzliYTljNTFhZWJmNWI2NjVlOGJhMjhhYmU4MTIyNjNlYjI2MzYwMmEyNDNj"}],"price":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"FROM","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"maxPrice":139.99,"volumePrices":[],"addCartUpSellComponentUids":[],"baseOptions":[],"promotionPriority":0,"duplicationCriteria":[],"minSalePrice":119.99,"configurable":false,"numberOfReviews":0,"potentialPromotions":[],"productReferences":[{"referenceType":"CROSSELLING","target":{"code":"percale-cotton-sheets","url":"/Bedding/Bed-SheetsPillowcases/p/percale-cotton-sheets","name":"Percale Cotton Sheet Set"},"quantity":1,"preselected":false},{"referenceType":"CROSSELLING","target":{"code":"pillow-comfortfit","url":"/Bedding/Pillows/p/pillow-comfortfit","name":"ComfortFit&trade; Pillow"},"quantity":1,"preselected":false},{"referenceType":"CROSSELLING","target":{"code":"total-protection-mattress-pad","url":"/Bedding/Mattress-PadsToppers/p/total-protection-mattress-pad","name":"Total Protection Mattress Pad"},"quantity":1,"preselected":false}],"offlineDate":4086565200000,"variantType":"DualAttributeVariantProduct","optional1":"SIZE","optional2":"COLOR","description":"","longDescription":"<p>Our stone-washed quilted coverlet provides everyday style. Soft, crinkled-cotton is box stitched<br> for lightweight, year-round warmth. 100% cotton cover with a 100% polyester fill.<br> Set Includes: Cotton coverlet and two shams. Queen set includes two Standard-size pillow shams.<br> King set includes two King-size pillow shams.</p> <p>Made in China </p> <p>Product care instructions: Machine wash in cold water on gentle cycle.&nbsp; Tumble dry low. Use non-chlorine bleach if necessary. </p>","variantOptions":[{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423850","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423850"},{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423849","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423849"},{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423848","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423848"},{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423847","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423847"},{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":119.99,"formattedValue":"$119.99"},"code":"423846","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423846"},{"variantOptionQualifiers":[],"priceData":{"currencySymbol":"$","currencyIso":"USD","priceType":"BUY","value":139.99,"formattedValue":"$139.99"},"code":"423845","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/423845"}],"productComponentType":"NA","reviews":[],"code":"cotton-coverlet","url":"/Bedding/Duvet-Covers/p/cotton-coverlet","averageRatingBV":2.2857,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"product","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","altText":"Cotton Coverlet Set","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNzQvaGNiLzg4NDEzMTgxMzc4ODYuanBnfGRhMjI5Yzg0MjBjMDgxNzY2MjY0NDI3M2Y0ZWI4NTg4NmEzYWUzMmM3OWRhNjgwMjNiMzU2NDNjMDMxNTFjODg"}],"videoMedia":[],"maxSalePrice":139.99,"purchasable":true,"promotionFinanceOption":false,"renders":{},"name":"Cotton Coverlet Set","defaultReferenceQuantity":0,"availableForPickup":false,"metaDescription":"Our stone-washed quilted coverlet provides everyday style. Soft, crinkled-cotton is box stitched<br> for lightweight, year-round warmth. 100% cotton cover with a 100% polyester fill.","modificationTime":1490544151001,"thumbnails":[{"format":"Desktop","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oNWEvaDQzLzg4NDEzMTQ0Njc4NzAuanBnfGRkN2I0NzAzZWUzMGIxMzlkMDNkM2ViY2MxMWQ4NWYzNzU4Y2VlMTQ4Y2I2ZDcwMjhjOTdmNDJkYmU0MzEzNWI"}],"zoomImages":[],"categories":[{"titleText":"Duvet Covers: Sets, Shams & More","categoryLandingTitle":"FashionBeddingLink","name":"Duvet Covers","code":"duvet-covers","url":"/Beds-%26-Bedding/Bedding/Duvet-Covers/c/duvet-covers"},{"categoryLandingTitle":"Blankets&ComfortersLink","name":"Comforters & Blankets","code":"blankets-comforters","url":"/Beds-%26-Bedding/Bedding/Comforters-%26-Blankets/c/blankets-comforters"},{"name":"Comfort Pack 30","code":"comfort-pack-30","url":"/Comfort-Pack-30/c/comfort-pack-30"},{"name":"Gift Guide","code":"giftguide","url":"/Gift-Guide/c/giftguide"}],"minPrice":119.99}

DUVET COVERS

Cotton Coverlet Set

Cotton Coverlet Set is rated 2.3 out of 5 by 7.
Rated 5 out of 5 by from Lightweight and Durable I saw the product online and it is just as pretty in home as in the pictures! I try to buy products that are durable as I have cats and this product is functional and attractive. It is also easy to slip into the washer and dryer and comes out looking just as nice. Very pleased with the product.
Date published: 2016-12-05
Rated 5 out of 5 by from I love this product Fits well.. feels very luxurious and I am very happy
Date published: 2016-12-02
Rated 2 out of 5 by from Too small The covelet is too small for our flex top king. It does not come down to bottom of mattress.
Date published: 2016-10-09
Rated 1 out of 5 by from Pretty at first, went down hill from there. I bought this coverlet around the first of February. I loved it, great color, big enough. But then I noticed that where the sun was shining in, the coverlet faded, A LOT. I'm very disappointed. Here is a picture of the coverlet
Date published: 2017-03-08
Rated 1 out of 5 by from Cheap I usually don't write reviews, but I am so disappointed in the quality that I hope maybe my review will make the next person considering this set think twice about ordering it. I ordered this in a king and white. The top cotton material is not soft and is so cheap it's see through. You can tell the batting is a shade or two darker and with the top cotton layer being transparent, the overall look of the quilt is a dirty white. I can tell by the lack of quality of the materials, it will not hold up for long. I would expect this set to sell in a discount store for $15, which I still wouldn't pay, let alone $100+. Save your money and hopes for a comfortable and quality set.
Date published: 2017-02-25
Rated 1 out of 5 by from Too Small I bought this in hopes that since it was from Sleep Number it would fit my Sleep Number bed. It is about 3 inches too small to cover the mattress so the sheets and blanket aren't covered. I bought the blue and it looks about 10 years old. Hoping I can send it back.
Date published: 2017-01-05
Rated 1 out of 5 by from Buyer beware! I have had this set on my bed for approximately 5 weeks. The color and textured pattern are exactly what I was looking for. HOWEVER, this set has faded from its original blue to a dusty washed out purple, in this very short time. The fabric is a gauzy lightweight cotton, obviously not intended for its present purpose. When I contacted customer service, after waiting on hold for 25 minutes, I was told that I could not return this item for a refund, only an exchange. I will be getting the same poor quality item in exchange for the faded set. BUYER BEWARE--do not order this set if your bed is in a bright sunny room. It maybe okay if you keep your blinds closed or relegate this set to a dark basement bedroom. My previous bedding set, inexpensive from JC Penney, was on this bed for over 10 years and never had any fading issues.
Date published: 2016-11-02
 • y_2017, m_3, d_25, h_3
 • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_1.0.0
 • cp_1, bvpage1
 • co_hasreviews, tv_0, tr_7
 • loc_en_US, sid_cotton-coverlet, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
 • clientName_selectcomfort
Reviews

Price:$119.99 - $139.99

SALE  $119.99 - $139.99

Reg. $119.99 - $139.99

  Product Features

  Our stone-washed quilted coverlet provides everyday style. Soft, crinkled-cotton is box stitched
  for lightweight, year-round warmth. 100% cotton cover with a 100% polyester fill.
  Set Includes: Cotton coverlet and two shams. Queen set includes two Standard-size pillow shams.
  King set includes two King-size pillow shams.

  Made in China

  Product care instructions: Machine wash in cold water on gentle cycle.  Tumble dry low. Use non-chlorine bleach if necessary.

  Product Reviews

  Product Reviews

  Product Q&A

  Product Q&A

  $119.99